Vedtægter

Vedtægter for Sydthy Golfklub

§ 1.

​Klubbens navn er Sydthy Golfklub, og dens hjemsted er i Sydthy Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal etablere og drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 2.

​Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.​

§ 3.

​Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem.​

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

Som udgangspunkt er Sydthy Golfklub åben for alle, men af kapacitetshensyn føres to venteliste efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Sydthy Kommune, føres på særskilt prioriteret venteliste.

§ 4.

​Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

1. Aktive juniorer (Til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
2. Aktive Ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
3. Aktive voksne (Til og med det kalenderår, man fylder 65 år)
4. Aktive pensionister (Over 65 år)
5. Aktive ægtefæller
6. Aktive hverdagsmedlemmer
7. Langdistancemedlemmer
8. Prøvemedlemmer
9. Passive

Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister. Medlemmet kan ved evt. senere ønske herom vende tilbage til aktiv status, I givet fald respekteres evt. venteliste.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

§ 5.

​Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder ri-meligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Medlemskab er bindene for et år og er fortløbende. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til den 1. januar eller den 1 juli.

§ 6.

​Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Sydthy hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske ved annoncering med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenen på hjemmesiden Sydthygolfklub.dk, via mail og de sociale medier efter bestyrelsens valg.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til or-dinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 7.

​Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
5) Forslag fra bestyrelsen.
6) Forslag fra medlemmerne.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.​

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.​

§ 8.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 hhv. 4 bestyrelsesmedlemmer. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 27. februar 2020 afgør bestyrelsen ved lodtrækning, hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg på generalforsamlingen i 2021, og hvilke 4 bestyrelsesmedlemmer, der først er på valg på generalforsamlingen i 2022. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Der vælges 1. og 2. suppleant for ét år ad gangen.

​I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter i disses sted indtil næste generalforsamling.

§ 9.

​Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10.

​Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af et flertal i bestyrelsen.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11.

​Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse af behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 12.

​Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 13.

​Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union’s godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordens udvalg. Afgørelse om eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for en generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

§ 14.

​Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt, med mindst 8 dages varsel, indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et eller flere almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. november 2004.​